Apollonia ILIRE

Apollonia ILIRE

561
0
SHPËRNDAJE

Shkruan: Shqipe HOXHA

Qyteti shtrihej në territorin e bashkësisë politike të Taulantiit dhe ishte i njohur gjerësisht si Apollonia e Ilirisë.

Me udheheqjen e Gylax kolonistë nga Korinthi dhe Corcyra e quajtën qytetin pas emrit të tij (Gylakeia).

The city lay in the territory of the political communion of the Taulantii and was broadly known as Apollonia of Illyria. 6th century BC

APOLLONIA, emri i më shumë se tridhjetë qyteteve të antikitetit. Më të rëndësishmit janë: (1) Një qytet ilir (i njohur si Apollonia κατ Έπίδαμνον ose πρὸς Έπιδάμνῳ) në bregun e djathtë të Aosit/Vjosa, i themeluar nga Corinthasit dhe Corcyrët. Ai shpejt u bë një vend i rritjes së prosperitetit tregtar, si lidhja më e përshtatshme midis Brundusium dhe Greqisë veriore, dhe si një nga pikat e fillimit të rrugës Egnatia. Ishte një post i rëndësishëm ushtarak në luftërat kundër Filipit dhe gjatë luftrave civile të Pompeit dhe Cezarit, dhe drejt mbylljes së republikës romake fitoi famë si një vend i letërsisë dhe filozofisë. Këtu Augusi ishte duke u arsimuar kur vdekja e Cezarit e thirri në Romë. Duket se është zhytur me ngritjen e Aulonit, dhe disa mbetje të rrënojave të saj duhet të gjenden. Manastiri i Pollinës qëndron në një kodër që ndoshta është pjesë e vendit të qytetit të vjetër. (2) Një qytet trak në Detin e Zi (më pas Sozopolis, dhe tani Sizeboli), kolonizuar nga Milesianët dhe i famshëm për statujën e saj kolosale të Apollo nga Calamis, që Lucullus hoqi në Romë.screenshot_910

APOLLONIA, the name of more than thirty cities of antiquity. The most important are the following: (1) An Illyrian city (known as Apollonia κατ᾽ Έπίδαμνον or πρὸς Έπιδάμνῳ) on the right bank of the Aous, founded by the Corinthians and Corcyraeans. It soon became a place of increasing commercial prosperity, as the most convenient link between Brundusium and northern Greece, and as one of the starting-points of the Via Egnatia. It was an important military post in the wars against Philip and during the civil wars of Pompey and Caesar, and towards the close of the Roman republic acquired fame as a seat of literature and philosophy. Here Augustus was being educated when the death of Caesar called him to Rome. It seems to have sunk with the rise of Aulon, and few remains of its ruins are to be found. The monastery of Pollina stands on a hill which probably is part of the site of the old city. (2) A Thracian city on the Black Sea (afterwards Sozopolis, and now Sizeboli), colonized by the Milesians, and famous for its colossal statue of Apollo by Calamis, which Lucullus removed to Rome.screenshot_911

The Project Gutenberg EBook of Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, -Volume 2, Slice 3, by Variousscreenshot_912

The Nymphaeum fed by the underground water sources, built in the middle of the 3rd century BC, it is the biggest and best preserved monument of Apollonia covering an area of 1,500 square metres, Apollonia, Albania

67112710_943227236014164_1075486873507332096_oStatue of a Magistrate found in Apollonia

Apollonia Albania, monastery

Apollonia Destination albania.al