Kushtet e përdorimit

Shkelja e ndonjërës prej këtyre marrëveshjeve do të rezultojë në mbylljen e llogarisë tuaj në Njekomb.com. Ndërsa Njekomb.com ndalon një sjellje dhe përmbajtje të tillë në faqen e saj, ju e kuptoni dhe pranoni që Njekomb.com nuk mund të jetë përgjegjëse për përmbajtje të vënë në faqen e saj të internetit dhe ju megjithatë mund të jeni të ekspozuar ndaj materialeve të tilla dhe që ju e kuptoni dhe pranoni që shërbimin Njekomb.com e përdorni në rrezikun tuaj.